[ Login ]
There are 169 days until our 17th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6038 days

JohnnyKouaMoua

Country: United States
 
JohnnyKouaMoua's Blogs 40 Blog Entries
MISSINGYOU!   March 20, 2009, 7:06 am

Wb tsim tau ntau yam tseg...kuv tseem nco thaum koj txaj txaj muag es pheej khiav los khawm kuv txhua zaug thaum koj pom kuv. Koj twb ua lub teeb ci rau kuv ua rau kuv muaj txoj kev sov siab ua neej.

Txhua yam yus lub siab tsid dag...thaum kuv nyob ze koj, kuv lub plawv dhia. Txhua zaug kuv nco koj, kuv lub plawv dhia. Koj nyuajsiab los cia li ua rau kuv nyuajsiab thiab. Hnub no yog ib hnub zoo tshaj plaws tabsis kuv ntsia koj zoo li koj tsis kajsiab li. Txij li thaum kuv ntsib koj los kuv tsuas muaj txoj kev zoo siab tas li xwb. Huav kuv lub siab nco koj tas li.

Wb txawm yuav sib ncaim mus zoo li no puag yog? Kuv zoo siab uas kuv tau tuaj pom koj ib muag ntawm tus tes ntawv no kuv yuav nco ntsoov koj lub ntsej muag luag ntxhi ntawm ko mus tas ib sim neej.

Thaum kuv tau kuv lub plawv no yog tau lub caij ntauj so thiaj yuav tsis muaj hnub tsis nco qab hlo li os.

Rather than love another, why not understand the other. Rather than hang on to the past, why not bless eachother. Do not trap the person you loved with love. Use your love to give him/her strength and allow him/her to sore. If you're fated to be together, your heart will be joined despite your being in different places. When you truely love a person, his/her happiness would be as great as your own. If another person's able to bring him/her greater happiness, than you should give him/her your blessing and allow him/her to go!...MISSINGYOU.
[ 6812 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
MI NOOG   February 19, 2009, 9:45 pm
Kuv tau hais rau kuv tus kheej
tias yuav muab koj kaw mam ua lub teeb ci yug koj
duab hnub hmo ntuj
vim txojhmoo tsis txaus
kuv yuav ua ib siab tso koj mus
kuv yuav ua ib siab tsis nco koj lawm

Txawm tias sib hlub npaum li cas
los tsis muaj ib hnub yuav tau nyob uake
zaum no kuv yuav tau tso koj mus
kuv tus mi noog
ziag no kuv yuav qhib qhov rooj
es cia koj ya
ya ywjsiab ywjntsws nrog txoj kev kajsiab mog mi noog

Thaum kuv hais koj
tias kuv tsis hlub koj lawm mog
yuav mob kuv lub siab npaum li cas
koj puas yuav paub tias
kuv yeej tig tsis tau los ntsia koj ib muag
tsam thaum ntawd ces koj
pom kuv kuamuag los

Kuv yuav mus nyob ib leeg
kuv yuav tsis mus hlub lwm tus
kom tas tiam no
mus rau lwm tiam
los tseem tos seb kuv tus mi noog puas yuav rov los
ya rov los tsaws hauv kuv lub xub ntiag
thaum ntawd ces kuv yuav puag nws ruaj

mi noog os mi noog, kuv hais koj os
txij ziag no mus txog thaum nws rov los
thov lub ntuj cia tus neeg kuv hlub
nyob luag ntxhi kajsiab lug tas mus li
cia kuv nco nws xwb
cia kuv mob siab
rau kuv ib leeg
vim kuv hlub nws
mi noog, vim kuv hlub koj
[ 10000 Views | 0 Kudos | 1 Comments | Add Comment ]
 
NCAIM.....PUAS TSEEM NCO   February 12, 2009, 7:36 am

Nploojsiab... hmo koj puas nco kuv. Tus neeg kuv hlub tus neeg kuv nco. Ncaim mus tav no koj puas tseem nco tus neeg uas ib txwm hlub koj. Nploojsiab... ntshe koj yuav tsis nco kuv npaum li kuv no nco koj. Ntshe koj mus muaj dua ib tug tshiab koj thiaj tsis nco tus neeg li kuv.

Oh! nploojsiab... ncaim zaum no ntshe yuav tsis rov los sib cuag dua. Ntshe yuav tsis muaj koj nrog kuv nyob. Xyov yuav ua cas lub neej tiam no...oh! kuv nploojsiab... koj puas paub hauv kuv lub siab nco koj tas li txij tim li thaum koj ncaim kuv mus...hauv kub lub neej nyob tsaus ntuj nti.

Nploojsiab...ntshe koj yuav tsis nco kuv npaum li kuv no nco koj. Ntshai koj mus muaj dua ib tug tshiab koj thiaj nco tus neeg li kuv. Oh! kuv tus hlub, ncaim zaum no ntshe yuav tsis rov los sib cuag dua, ntshe yuav tsis muaj koj nrog kuv nyob, xyov yuav ua cas lus neej tiam no. Oh! kuv nploojsiab...koj puas paub hauv kuv lub siab nco koj tas li txij tim li thaum koj ncaim kuv mus. Hauv kuv lub neej nyob tsaus ntuj nti........................................................

[ 5572 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
JohnnyKouaMoua   February 11, 2009, 8:11 pm

My dream in you, lies all my happiness. My destiny, you have lit up with your love. It's you who light up my heart and my life. In the test of life, I shall forever be your shadow my love. Sorrow keeps coming and going in peoples lives but I have never seen any happiness inside me. There's great power in love....GOD'S willing. My heart will keep on beating forever.
You're looking so beautifully but lacking of one thing I don't see? I don't see the smiles in your face. The moon, the river or the sea, they bear testimony to our love. They say nobody can fight death...about you, you can do anything your heart tells you to and yes they also say that you give your heart to someone else and I told them, your heart is already with me. I can't give that heart to anyone. Why GOD do this to us? Why he snatch you and your love from me if he's GOD?
What has happen in the past? What's coming up is the future.It's for you to decided what you want to live for. I want to lived in the past because I'm happy there. Life is a blessing that GOD's way of doing things so thank him and live on. What were we born with or what will we take away. How shall we let it be spent in loneliness. With dreams in our eyes, lets hope for a great future. While we sleep and awake, we're through our journey of life.
I was given a heart only to love you. I was given eyes only to see you. My heart beats only for you. Anywhere I cast a glance, I see only yo. It's tough for me to live without you. Do you understand now that your heart is actually mine which is why you like everything I liked, you hate everything I hated. The heart that beats in my body is actually yours. The heart that bring you this for will also show you the way. The world think that my Someone is no more but she lives in my heart in my mind and in my very being, but only you are responsible for whatever going through today. Even after you were away, I kept you alive in my heart and didn't let go although human dies, but our love never dies wheather you accept it or not is solely up to you until then till we meet again...........JKM
[ 4563 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
GOODBYE MY LOVE!   November 19, 2008, 8:39 pm
Nyob zoo nco txog ib tug Some1. Lub sibhawm no koj ua dabtsi? Koj tabtom nyob luag ntxhi los koj kho siab thiab? Hmo no....hmo kawg ntawm kuv puag koj hauv kuv lub neej. Tiam ntawv no hmoov dabtsi thiaj taw kev rau kuv los ntsib tau koj tsis zoo lub sibhawm tsis zoo lub caij nyoog thiaj ua tau ib tug duab ntxuav ntxoo los nyob hauv koj lub siab ib vuag ua rau koj muaj txoj kev nyuajsiab ntxhov plawv los thov koj zam lub txim pub rau kuv mog vim nws tsis yog kuv xob txwm ua.
Tibneeg txoj kev love never ends...koj ua ib siab tu siab nrho ncaim kuv mus mog...ncaim kuv mus kom deb deb koj thiaj tsis muaj kuv los ua koj nyuajsiab ntxiv lawm os. Txhob xav txog kuv, nyob ntawm kuv lub zeem muag mam khaws koj ua kev nkauj kev nraug zoo cim tseg ua duab dab ntub npausuav nco koj os. Mus zoo koj mog tus neeg dawb huv tus siab zoo siab ncaj. Tsis txhob quaj lawm mog..cia wb yog kev npausuav ib vaug dua lawm xwb nawb. Vam thiab cia siab hais tias koj yuav FORGIVE kuv thiab thov koj foom koob hmoov zoo thov Vaj Tswv pub rau kuv thiab os vim kuv falling apart. Kuv yeej tsis Regret anything kuv lost yav tag dhau los tsuas yog koj ib leeg thiaj paub kuv qhov Reasons.
Ua ib siab tso tseg txij no mus thov koj noj qab nyob zoo, nyob luag ntxhi pub rau kuv mog. Txhob xav ntau ntau tsam nws ua ib qho kev mob siab lwj ntsws rau koj mog. Koj twb ib txwm hais rau kuv tias TXOJ KEV SIB HLUB TSIS PES TIAS WB YUAV SIB TAU...TXOJ KEV SIB NCO TSIS PES TIAS WB YUAV TAU NYOB UAKE...TSUAV HAUV WB OB LUB SIAB MUAJ WB TXOJ KEV HLUB NYOB NROG XWB YEEJ ZOO LAWM. Kuv thov ua koj tsaug rau koj txoj kev hlub uas zoo zoo uas koj muab pub rau kuv thiab pab kuv rau lub sibhawm thaum kuv muaj kev nyuajsiab...THANK YOU! Kuv yeej yuav nyob kom pom koj muaj lub neej zoo ua xws luag kuv thiaj nyob kajsiab mog. Lived for me! Lived for us! Lived for the best in life has to offer! You have my blessing in every way you wish for. May God bless you with love and joy and may all the happiness brings you good luck in fortune in futures to come. In my life...nyob hauv kuv lub neej, koj yog thawj thawj tug uas kuv realize tias kuv ntshaw vim what do you do when you find the love of your life and you're already married? Only koj thiaj paub kuv lub siab xav li cas txog qhov question no.
Thank You rau koj txoj kev ua zoo koj pub rau kuv time after time uas koj qhia qhov yog, qhov tseeb, qhov ncaj ncees, qhov reality tiag tiag. Koj yeej ua lub siab ntev pub rau kuv tias koj tsis xav txeeb kuv ntawm luag los ua koj tug vim txawm kuv tau koj los lwm tus yuav nyob mob siab kho siab li koj nyob ziag no thiab. Kuv learn so much from you that sometimes I think we are ones. Thov txim nawb mog Tiffanie uas kuv tau los nyob ib vuag hauv koj lub neej ua rau koj khuam siab ib ntus nyob tsaus ntuj nti yuav laug khiav tsis dim ntawm txoj kev hlub no. Yog koj tsis muaj Tswv Ntuj nyob hauv koj lub siab ces tejzaum wb twb ua yuam kev lawm los kuj tsis paub thiab tiamsis cia yus ua txoj kev zoo pub rau luag xwb tau lawm os. Koj yog ib tug uas yog GIVER NOT A TAKER, koj thiaj give out your love to me es txawm yuav zoo li cas los koj mam peem xwb...zoo kawg uas koj yog ib tug uas txawj txawj xav, koj thiaj yog qhov tseeb. Kuv yog JohnnyKouaMoua yuav thov koj ua UAB TIFFANIE VUE ib los lus tsaug hauv kuv duab siab tawm tuaj tias kuv tau ntsib koj rau lub caij ntuj sov los twb yuav tau ncaim koj mus rau lub caij ntuj no lawm thiab. Kuv mam nco koj rau 4 SEASONS ntawd. Johnny wish you the best in life. I will always be in your heart and I will always be there for you.
Mus zoo koj mog tus phoojywg zoo. Ncaim zaum no yog ncaim tiag tiag...ncaim nrog lub kuamuag poob ib zaug pub rau koj mog. Cia kuv quaj ib zaug nrov nrov pub rau koj for the very last time in my entire life uas kuv been searching for you. Kuv txoj kev hlub los xaus txij hnub no mus lawm mog. You will not come to understand my point of view. Only kuv lub siab thiaj paub kuv zoo xwb. Goodbye and good luck in searching for the soul mate of your dreams. I finally let go of my dream girl....I can't belived life is a waiste without a hope. You will always be a shadow of my own in my small world. I LOVE YOU! take this letter as a token of my best wishes from me to you. GO...GO WITH THE WIND WHERE IT TAKES YOU. You have a good happy new years to come. May God be with you and strenghten your abality. You can do it....do it for me! GO....LEAVE ME BEHIND AS LIFE ALWAYS NOT FAIR. FAREWELL MY LOVELY TIFFANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LA KON FOREVER!
[ 6739 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NPLAIMHLUB.....THAJ CHAW KHOSIAB!   September 9, 2008, 8:38 pm

Nyob zoo os thaj chaw kho siab NPLAIMHLUB forever....! nyob rau hauv kuv phau DIARY muaj ib zaj dabneeg uas tiam neej no yog kuv yuav muab coj los tham....yeej tham tsis tag....tham tsis kawg....hais tsis paub xaus.
Tau ntev lawm kuv tsis tau tuaj saib thiab sau ntawv rau hauv thaj chaw kho siab no lawm es sawvdaws puas noj qab nyob zoo thiab os cov phoojywgssss? Yog! kuv txoj kev kajsiab yog kuv tej tes ntawv nco uas kuv muab sau tseg txhawb kuv lub dag lub zog kom kuv lub siab txhob mob mob kom kuv lub plawv txhob nres. Txawm yuav seev ntau npaum cas hais npaum twg los tsis cuag li koj nyob ntawm kuv ib sab es mam hais ib lo rau koj xwb mog.
Txoj kev lwj siab lwj ntsws twb caum thiab nrog kuv nyob txog ntua ob ntog xyoo no lawm...tav li no los cas kuv pheej tseem nyob rawv hauv kuv txoj kev npausuav tsis tau tsim los li? Muaj qee yam lub siab qhia tsis tau tabsis lub kuamuag thiaj qhia tau xwb. Kuj muaj te jyam lub kuamuag qhia tsis tau tabsis lub siab quaj dhi qhia laib. Ib txoj kev sib hlub yog hlub tawm hauv duab siab tuaj yam li txoj kev yus ntshaw yog ib txoj uas nws zoo BEAUTIFULLY HEEV.
Ib zaug hauv kuv lub neej yeej tau hlub koj tiag. Kev hlub zaum no hloov tagnro kuv lub neej CHANGED tagnro kuv txoj kev ntshaw yam lub kuamuag tsis nrog los lub siab quaj dhawv dhi nco nco xwb tsis paub qhia xyov pib mob twg tuaj???
Kev hlub kev nco yuav tsum yog hlub zaum ib xwb txhob cia kev hlub raug rau yus zaum ob vim yus yuav raug txoj kev txomnyem siab ntsws lwj tag tiam neej tsis xav ua neeg nyob los lub plawv pheej dhia tuav yus txojsia xwb. True love suppose to be at a one time only and that time depends on how you love that someone. Kuv yog ib tug phoojywg uas lub siab nyob tsis tus lawm....nyob tsis tswj rau txoj kev nco lawm....nyob nrog kuamuag tas li xwb....nyob pretending to be happy for both sides. Yea! kuv xav tuag heev mas tabsis vim li cas yuav raug tsim txom nyob tuav txoj kev hlub zoo li no nrog txojsia tsis paub tu yam li nyob kho siab mus tas ib txhis. Kuv yuav tsis zais lub siab nco rau leej twg paub tabsis kuv lub siab paub kuv zoo heev thiab zoo tshaj li anyones.
Nyob nyob yog kuv ho rov tuaj ncig txog thaj chaw kho siab no ntxiv los kuv mam ua twb zoo muab kuv zaj dabneeg coj los piav kom tag cim tseg ua ib zaj kev puag pheej pub rau NPLAIMHLUB rau khaws tseg rau lwm tiam pub rau txhua tus tub ntxhais hluas tau paub tias HLUB NTSIM SIAB! IN THE MEAN TIME TILL WE MEET AGAIN................PEACE!

JKM
[ 2704 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
KONICHIWA   July 23, 2008, 8:43 am

Nyob zoo os thaj chaw kho siab. Hnub no yog ib hnub kuv xav tuaj nyob ib pliag hauv no ua kev kajsiab. Today I am going to begin by telling you a love story. A story of a person, a woman, and a dream. A story of one of you all...a person!
But there was one difference...he was in love and he had decided that on this day, he would tell her everything not worrying about the consequences. You all know what happen next. Because this is the story of the one who deeply in love and don't know how to get out and it's impossible to ever get out. This person you might call it crazy lover, but was he crazy or mad or was he just a person like you all. I don't know? but I know one thing that he listened to his heart all his life. I know that he gave up everything for the woman he loved and I know that he still loves her and each day the love deepens more and more.
Nyob zoo rau koj os...nyob zoo.

We did what our heart wants us to do and we do not regret anything because love conquere all the aspect of life to the point that one day it will makes us crazy and tear away our heart. For all the hatred in the world, hearts are still full of love even after lovers have died and even after their beloved have perished, THEIR LOVE LIVES ON....FOREVER!

I did not come here to make another Johnny, but I came here to make sure that no ones become Johnny. Forgive me! Your battle is with me and I am here infront of you now lost forever. I am sorry....but from where I see myself, Ive won. I see you whenever I see love. I have come to share my pain which is inreplacible. I came here because I realized one thing that you will no be in complete without me. Every since we used to laugh and cry about the small things. Every since we use to stay up all night without any sleep, I have loved you. I can only say so much now myself have forgotten since when I have loved you cause it's always.
Seeing this love, I have figure out what a perfect pain looks like. I'm just an ordinary person who just wanted to love someon normal from his heart. Sometimes some love live forever and no one can stop it until it stop itself. Those who are made for eachother shall meet somehow. The world says the heart is crazy, but loving hearts also say that the world is crazy too.
I have not lost every battle of life, but lost everything that was worth living for. I am so sorry....but from where I see myself, I have lost everything because I see a sturburn man standing with his back turned away from the two peaple who truely loved him.

Please teach the people the assence of love and life so that from now on I can proudly say that there is a Johnny in each and every words you say in your heart and in your thoughts and probably then my families would forgive me.......missingyou........peace!

JKM
[ 6838 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
LAOS   January 3, 2007, 7:28 am

Teb chaws LAOS yog ib lub teb chaw uas nyob tau yam ywjsiab kajsiab nrig tsis muaj kev nyuajsiab. Nce mus pom toj siab pom roob hauv pes ntsuaj xuj xiab pos huab niab muaj lwg dej toov zom zaws ntawm nplaim nroj dej ntws nrov lis loos khiav yeev tshiav khiv pob zeb xeb tuaj pwm zom zaws huab cua los kuj zoo tshav ntuj nrig me kab me noog quaj zom zaws tsis kho siab los kuamuag poob.
Pom yus haiv neeg hmoob nyob coob ua rau yus muaj kev sov siab nco tej roob hauv pes, tej teb nras ua liaj ua teb sawv ntxov thaum qaib quaj thawj ntsug. Sawv los rauv taws zes qhov cub rhaub dej ua zaub tsuag muab tsu los cub mov zaum nte taws ntawm ntug cub ntsia ntsoov nraum zoov tseem pos huab niab ncho nplob xuj xuav ncig qab vaj tsib taug kho siab zim nco hmoob tej tub tej ntxhais, nco kev hlub kev plees nkauj nraug. Lub neej toj siab muab ua zoo xav thiab saib mas kho siab zim nco tuj toog rau duab siab zais rawv lub suab quaj lub suab nco.
Txhua tagkis sawv los mus ncig tom taj laj pom tibneeg tuaj qhib taj laj tuaj ncig yuav khoom thaum tseem nim qhuav pom kev zim zuag cua tuaj txias zias zoo yam yus tabtom npausuav ib vuag mus txog xwb. Txoj kev lomzem teb chaws LAOS txawv teb chaws AMESKAS lawm hov ntau vim AMESKAS teb chaws civilize heev muaj ntau yam tsis muaj kev nco xav txog tabsis teb chaws LAOS kev mus ncig uasi yog ib txoj kev cia siab ywj pheej uas yus pom thiab tswj tsis tau txoj kev nco kev kho siab. Teb chaws LAOS pom tibneeg khwv ua liaj ua teb, hlais nplej ntau ntses yawm ntses de zaub de txiv de ub de no coj tuaj muag tom khw yam txomnyem siab ntsws los kev kajsiab nyob rawv hauv duab siab vim nyob tau ywjsiab tsis muaj kev nyuajsiab dabtsi li. Lub neej no nyob tau yam txomnyem nyiaj txiag los kev khwv kaj siab nrig txawm tau me me xwb los yeej kav nto xyoo. Muab txhua yam piv los sib xyaws nrog txoj kev khwv ces yeej kho siab dua tabsis yog tsis muaj kev kho siab, kev nyuaj siab, kev txomnyem siab ces yeej tsis muaj kev nco. Yog li no kev nco nyob teb chaws LAOS thiaj nco tsis ploj.
[ 1685 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Ab! kho siab heev li cia kuv sau ntawv rau peb nyeem nawb!   December 27, 2006, 7:39 am

Kho siab tshwm ruj rawv duab siab tuaj zoo yam txoj kev xav muajsia lawm zuj zus ua rau kuv tsis nco los twb xav txog koj lawm deb. Zaum ib leeg ntawm kuv lub computer tom WORK tabtom daydreamed txog dabtsi nev?
Thaum muaj ntau yam hauv yus lub zeem muag lawm txawm yuav qi muag, qhib muag los yeej pom ntsoov ib tug duab ntxuav ntxoo sawv nyob plooj zim zuag ua ntej yus....ntsia li yog tiag! tabsis ncav tawb tsis cuag? Tus shadow no pheej nyob ua ntej deev rawv yus lub siab ua kom yus visualize thiab nco thiab xav txog nws EVERY SECONDS thiaj daws tau txoj kev kho siab nyob ib leeg li no...hehehehe
What happen when you find the love of your life and you're already married? How does one journey his/her destiny? his/her life? How does it affect the person who you are marry to and the one you think is the love of your life? These questions will not only burden ones heart, but also unanswerable to the point that when you think about it, you just wanted to close your eyes and sleep forever.
Rather than love another, why not understand the other. Rather than hang on to the past, why not bless eachother. Do not trap the person you love with love. Use your love to give him/her strength and allow him/her to soar.
If you're fated to be together, your heart will be joined despite your being in different part of the world. When you truely love a person, his/her happiness would be as great as your own. If another person's able to bring him/her greater happiness, you should give him/her your blessing and allow him/her to go! Until then till we meet again.
Love&Peace...........................JKM
[ 2826 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NKAUJHMOOB_DREAMGURL   December 26, 2006, 7:32 am

Nyob zoo tus phoojywg uas kuv tau nrog nws tham ib vuag dhau los ib zaug. Txhob hais lus li ko mas leej muam....wb zoo li nus muag xwb thiaj tau hais lus qhib koj khov muag kom koj pom deb tshaj ko. Xav tsis tau tias koj yog ib tug neeg tsis nyiam luag tej hais txog koj qhov ncaj ncees hauv koj qhov feelings hauv duab siab. Kuv tsuas yog tibneeg ib yam li koj thiab...qhov me qhov loj, yam qub yam tshiab kuv yeej tau ib yam li koj thiab tabsis tsis tau xav tias koj tsis nyiam luag tej hais lus kom koj paub meej...SORRY NAWB TABSIS KUV TSIS MEANT TO MAKE YOU SO UPSET....KUV YOG LAIB LAUS, KUV YUAV NTSHAI LEEJ TWG...WHY BECAREFUL? ONLY THE TRUTH SPEAKS OUT THE INNER OF A PERSONS.
Zoo siab uas tau nrog koj sib sau ntawv sib tham. Koj muaj dabtsi kav tsij hais tuaj mog kuv yeej tsis hesitate to listen, but kuv yeej tsis becareful vim kuv tsuas hais qhov tseeb.....thiab yog kuv tsis paub tias koj mob siab npaum li kuv sau ntawd, kuv yeej tsis sau hais qhib koj qhov muag npaum no thiab vim kuv kuj xum cia kom koj raug luag dag ntxias deev koj kom siab ntsws lwj tas. Txiv neej lub cev txawv pojniam lub mog....saib koj tus kheej kom muaj nqi...txhob tias nkauj nraug lawm ces kav liam muab kiag rau nws everytime nws need? You are wrong! Niaj hnub no thiaj muaj cov uas ua laus nkauj laus es tsis muaj txiv yuav yus vim yus lub cev tsis zoo huv, luag thiaj tsis yuav yus.
Koj tabtom pom thiab xav mus rau qhov yuam kev ntawm kuv lawm koj thiaj tau sau xav mus li ko lawm puas yog? Txawm koj tsis hais lo kuv yeej understand....Ntawm wb tsis muaj dabtsi, koj lub neej kuv tsis paub, kuv lub neej koj yeej tsis paub....even paub los yeej tsis khes vim nyias nyob nyias...kuv paub! tabsis lo lus kawg ntawm koj ib tug nus sau tseg, hais tseg rau koj ua muam khaws cia ua koj lub neej. Yog kuv yuav muab piav ces koj yeej tsis tau taub vim kuv nyob deb tshaj ntawm txoj kev xav. Qhov tseeb txhob muab ua cuav, qhov dag txhob muab zais kom tag tag thiaj tsis mob koj siab mog. Tsuav ho muaj ib tug nus paub koj lub siab nyob qib twg es nws ho hais lus mob koj siab kom koj qhib koj lub qhov muag txhawb koj tus kheej peem kom dhau txoj kev lwj siab ko ces koj ua muam koj twb yuav ua kuv tus ua nus no ib lo lus tsaug...yog koj ho xav li ko lawm los kuv tsis xav li cas tabsis mam thov mi muam zam lub txim pub rau kuv ua zaum kawg mam tsis muab qhov tseeb los hais kom plees tau yus lub siab mog.
[ 3029 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 

Displaying Page 2 of 8
Previous [   1   2    3    4    5  ]  Next