[ Login ]
There are 140 days until our 17th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6067 days

pajhuabncua

Country: United States
 
pajhuabncua's Blogs 22 Blog Entries
YOG TIAS KUV TIG TAU LUB SIJHAWM   December 5, 2006, 6:58 am

Yog tias kuv tig tau lub sijhawm kuv yuav muab tig rov qab 16 xyoo. lub sijhawm ntawd kuv yuav xaiv tus ua txawm nws tsis zoo nraug npaum koj los tsuav nws hlub kuv thiab nws ua lub siab ncaj ncees rau kuv. 16 dhau mus kuv khuv xim kuv lub neej nyob nrog ib tug neeg tsis muaj lub siab hlub yus tiag, txhua txhua los lus nws hais rau yus tsuav yog lus dag ntxias yus lub siab lub ntsws kawm yus nyob ua ib tug neeg vwm. Nws txoj kev dag ntxias ua rau yus xav tias nws yeej hlub tiag no tabsi thaum yus laus zuj zus lawm yus thiaj li paub tias txhuas yam nws hais ntawd yog lus dag. Vim yus tseem hluas yus tsis paub txog txiv neej lub siab phem.
Khuv xim yus txoj kev hluas ua yus tau muab tso tseg thaum yus tseem ua me nyuam hluas nkauj. Tau los ua lub neej nyob nrog lub kua muag tau 16 lub xyoo no. Hnub no yus mam li realize tias yus lub neej yuav mus tsis tau lawm ces twb lig dhau lawm. Txhua yam lig tag rau yus, yus tsis xav tau lub npe poj nrauj thiab tsis xav kom luag teb luag chaw saib tsis taus yus. Ntuj aw..........lub neej no yuav ua li cas thiaj li zoo rau yus os. Ntshe yuav ua ib siab coj yus cov me nyuam thiab yus mus nyob ib lub ntuj tshiab kom tsis txhob muaj neeg lawm xwb os ntuj.
[ 7026 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
THOV TXHOB HAIS TIAS KOJ HLUB KOJ NCO   November 10, 2006, 9:18 am

Thov txhob los hais tias koj hlub koj nco kuv puas tau. Vim lub sij hawm no kuv tsis xav hnov koj tej lub dag ntxias lawm os. Thov muaj lub sij hawm rau kuv nyob kuv ib leeg puas tau. Kuv dhuav koj txoj kev dag kev ua yeeb yam heev li lawm os. Kuv lub taub hau mob mob li tsis xav muab koj tej lub dag ntawv los ua kev mob taub hau ntxiv lawm. Thov cia wb nyias mus nyias leeg txoj kev tsis txhob rov los sib ntsib rau tiam no yuav zoo rau wb ob leeg mog. Kuv dhua thiab txom nyem siab heev li lub sij hawm nas. Kuv nyuam qhuav paub tias koj thiab kuv wb have nothing in common wb lub neej thiaj li tsis mus zoo raws li siab xav. Cia koj mam mus nrhiav tus nyias ua kev nkauj kev nraug li koj mog. Kuv yog tus neeg ncaj ncees kuv tsis nyiam ua tej yam phem thiab qiav neeg li koj wb lub neej thiab tsis muaj hnub zoo.
[ 15659 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Kuv Txoj Kev Ntshaw   November 7, 2006, 4:25 pm

Hauv kuv lub neej kuv tau cog lus rau kuv tus kheej lawm tias kuv tsuas hlub nwa ib lwwg xwb. Hauv kuv txoj kev ntshaw yog hlub nws ib leeg mus txog hnub kuv qi kuv lub qhov muag. Kuv tau hais rau nws tias txhua tsav txhua yam kuv uv tau, txawm tias yuav muab kuv txoj sia pauv los kuv yeej kam. Tab si qhov kuv uv tsis tau ntawv yog nws mus hlub nrog luag lwm tus. Hnub no kuv txoj kev npau suav, txoj kev ntshaw ntawv ploj nrog huab nrog cua tag lawm. Hauv kuv lub neej tsis muaj dab tsi li lawm. Nim hnub kuv tsuas nyob li tus neeg ntshag nos xwb, kuv txoj kev ntsuag nos no yuav mus ntev npaum li cas. Puas yuav muaj hnub kuv rov nrhiav tau tus kuv hlub thiab nws hlub kuv li kuv txoj kev npau suav thiab kev ntshaw ntawm kuv.
[ 12965 Views | 0 Kudos | 2 Comments | Add Comment ]
 
THOV KUV TXOJ KEV HLUB POV FWM KOJ   November 6, 2006, 6:56 am
Zaum no ces tsis tau lawm tiag tiag mog
Mam nyob kab ntsab koj os
Yav tag los yog txoj hmoo wb thiab tau los sib ntsib
Kuv mus lawm koj nyob txhob chim
Tsis paub xyov yuav mus twg
Tsuas paub tias lub kua muag yuav nrog txhua kauj ruam ua kuv tsuj
Nws yuav tsis muaj hnub tu
Thov kuv txoj kuv kev pov fwm koj
Thov lub ntuj qhia rau koj ntxiv tias kuv hlub koj tiag tiag li
Zaum no ces yuav cai wb tej chaw nyob chaw ncig rau luag tuaj ua si
Yuav tseg wb tej me chaw nyob chaw zaum npob zuj zus rau luag taug
Thov lub ntuj qhia rau koj ntxiv tias kuv no hlub hlub koj tiag tiag li.
[ 352232 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
IB TUG NEEG OB LUB SIAB   November 3, 2006, 6:54 am

Ib tug neeg ob lub siab, koj nyob nrog kuv koj xav txog nws, koj pw nrog kuv koj xav txog nws, koj nrog kuv mus uake koj xav txog nws. 3 leeg neeg taug 2 txog kev yuav ua cas ua lub neej mus txog hnub kawg. Kuv cia koj xaiv txoj twg? Tsuas muaj 3 leeg neeg 2 txog kev xwb yog yuav xaim txoj twg tiag? Thov muaj txoj kev ncaj nceev rau peb peb leeg yuav xaiv txoj twg tiag tiag. Lub neej 3 leej neeg taug 2 txog kev no kho siab heev li os. Yog tias koj xaiv nws kuv mam li tso koj tes pluas mus kuv ib leeg txoj kev tom no. Koj thaib nws neb mus neb txoj tom ko. Yog li koj yuav xaiv txoj twg???????????????????
[ 7003 Views | 0 Kudos | 1 Comments | Add Comment ]
 
CAS LUAG NIM MUAJ TUS HLUB TUS NCO ES CAS KUV TSIS MUAJ TUS HLUB TUS NCO LI KOJ   November 2, 2006, 9:18 am

Cas kuv hos tsis muaj tus hlub tus nco li koj os missingyou. Kuv pab koj kho siab thiab mob koj siab heev vim tias koj tus hlub ntawv nws nyob deb heev li. Tab si nco ntsoov tias toj roob hauv pev quas xwb neb yeej yuav tau sib cuag mog, yog tias hnub twg av luaj quas lawm ces mam tag kev cia siab os mog. Kuv paub tias txoj kev mob siab thiab nco ib tug neeg twg yog ib qhov txim txom yus lub siab lub ntshws heev li os mog. Txawm nws nyob deb lawm los ua siab loj loj es peem yus txoj hmoo thiab txoj sia ntev tos kom txog hnub neb rov los tau sib cuag dua nawb mog. Vam tias muaj ib hnub neb ob leeg lub siab yuav tau los nyob uake thiab raws li koj thiab nws tau cog tseg lawm os missingyou. I wish you all the best and happiness.
Paj
[ 10987 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
DABNEEG NTAWV IB KHUB NIAM TXIV NOOG (continue part 2)   October 31, 2006, 7:06 am
Thaum ub tus niam noog tseem ua hluas nkauj nyob nrog nws niam nws txiv nws yog ib tug ntxhais mloog niam mloog txiv lus. Nws tau hlub nrog tus txiv noog ntawv nws hlub tag nrho nws txoj sia. Tus niam noog ntawv tsev neeg tsis pom zoo rau nws los hlub nrog tus txiv noog tab si vim nws hlub tus txiv noog heev nws thiaj li tso tsis tau tus txiv noog tseg. Tus niam noog (mom) thiaj li kom nws mus yuav lwm tus ua nws niam pom zoo. Tus niam noog thiaj txiav txim siab ya nrog tus txiv noog mus tso nws tsev neeg tseg mus pib lub neej nrog tus txiv noog ntawv.
Tus niam noog nrog tus txiv noog nyob hnub tsis tau ntev hmo tsis tau ntau tus txiv noog ya mus ub mus no tso tus niam nyob ib leeg kho siab khuav nrog me kab me noog seev txhua txoj hauv kev xwb. Tus niam tus phooj ywg ces yog nws lub kua muag. Lub kua muag yog tus niam txoj kev ua nws luag xwb. Lub sij hawj ntawv tus niam tseem hluas heev nws nyuav muaj 16 xyoo xwb. Nws tsis paub tias yuav pib lub neeg li cas. Nws mam ntshia lub teb lub chaw ua lub neej nws mam xyaum nws tus kheej.
Tus txiv ces tsuas hais mus nrog nws tej phooj ywg rau ub rau no xwb. Tus niam khws caij khws tuaj los tus txiv tsis pom. Tus txiv noog ntawv nws tsim teeb meem ntau tsav ntau yam rau nkawv lub neej los tus niam ua siab ntev los nrhiav tswv yim los daws nws cov teeb meem tag li xwb. Vim tus niam noog tsis xav kom luag teb luag chaw hais nws tus txiv lub npe tsis zoo. Tus txiv noog ntawv ntshaw yam twg los tus niam noog yeej ua kom tau rau tus txiv noog. Tus niam noog tsis xav kom nws tus txiv ntshaw luag lwm leej lwm tus tug. Txawm tias nws yuav ua hawj lwj 12/7 a week los tsuav tau yam nws tus txiv ntshaw xwb nws txaus siab lawm.
Tus txiv noog saib tus niam tsis muaj nuj nqi li. Tus txiv yell and scream rau tus li tus dev xwb, los tus niam ua saib ntev tag los ntev dua xwb. to be continue
[ 1953 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 

Displaying Page 4 of 5
Previous [   2    3   4    5  ]  Next