[ Login ]
There are 289 days until our 18th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6284 days

JohnnyKouaMoua

Country: United States
 
JohnnyKouaMoua's Blogs 40 Blog Entries
TUS MUAM NKAUJHMOOBDAWB XEEM XIONG!   December 23, 2006, 1:12 pm

Sorry uas tau nov koj tej lus nug txog ntawm txoj kev hlub dag. Koj ua lub neej yooj yim thaum pib rau nws heev koj thiaj tau muab txhua yam pub rau nws including koj lub cev uas yam muaj nqis tshaj plaws rau ib tug txiv neej twg. Nws dag koj hnub dhau hnub tias yuav hlub tabsis qhov tiag twb yog nws tseem xav deev koj xwb nws thiaj tsis xav muab koj tso tseg. Koj ntshai vim koj tsis paub yav pem suab koj thiaj ua ib siab nyob hlub nws txawm nws yuav cheat koj npaum twg los tsuav koj tau nws txoj kev hlub hais lus zoo ib pliag ib pliag rau koj xwb ces koj yeej forget tau nws lawm. You fear what's ahead of you that's why keeping around him for years. Thaum ib tug txiv neej used yus thiab nrog yus pw ntau zaug lawm ces txawm zoo thiab phem los nws yeej yog tus yeej lawm vim koj ntshai tsam koj lub cev tsis zoo huv rau lwm tus koj thiaj tsis kam ua ib siab tso tseg txoj kev lwj siab, mob siab li ko....kuv paub! Txawm yuav yog kuv los ib yam...mloog nawb...Yog kuv paub ib tug pojniam uas kuv nyiam tsis tas tabsis ntxias nws nrog yus pw yooj yim txhua zaug kuv yeej dag kom dhau kom nws tsis paub tias yus hlub lwm tus li. Yog kuv muaj qhov advantage, kuv yuav zais nrog lawm pw kom tas vim that's how we men are! don't you get it! Kuv mloog zoo li koj tsis muaj peev xwm vim koj lub cev puas tas rau nws ntau zaug lawm koj thiaj tsis paub mus vim thiaj nyuaj koj lub siab heev...zoo li koj need nws thiab tabsis kuj xav tso nws thiab vim nws pheej niaj hnub ua koj mob siab. Anyway, cov tibneeg zoo li no yeej nyob thiab tsis last rau yav laus vim thaum lawv yuav yus lawm, lawv yuav mus ncig tham hluas nkauj, poj nrauj mus rau meb cab vim noj nqaij chicken ib ntws yuav tsum mus noj beef, fish, shrimp? You get the point! Wake up! open your eyes and realize it's your life you're doing it to yourself.....no ones...it's you! If you can't changed? you lost!
[ 13781 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
FEAR   December 22, 2006, 6:42 am

Ever wonder why you are living a fearful life? Have anyone ever day dreamed about taking a risk on what you always wanted to do, but still paralyzed by fear? Sometimes you fear of rejection, you fear of heart break, you fear of the terror of the term ' WHAT IFS ', you also fear the future and don't want to hit the road. In fact, you fear of looking bad too? hehehehe
Anyway, these are some of the fears that everyone faces and some fall short on some of the catagory and need desparate help, need a handful of advices and opinions to help smooth over tense the fears. Sometimes you fear of speaking infront of others knowing what's behind it? Most of personal ' WHAT IFS ' comes along in the business world and we fear the things we can't control and sometimes we consider the reasonable risk of any new undertaken and fear the lack of security.
Knowing that the thing we're afraid of isn't happening right now, it's something that could happen down the line...who knows? but don't stop yourself from beginneing something just because you don't know how it will turn out? Many people settle and by any force will deny their dreams, but don't give up hopes, there are not gone! It's never too late to journey toward the passion that is calling you.
Having a grateful heart and a thankful spirit is the shortest distance to peace so I advice you to move on...meander without a destination or particular purpose and let yourself go with the flow cause we need courage when we are afraid.
Rules aren't meant to be broken, habit are...particularly ones that are bad for you. Sometimes I thought I was bold and fearless and even arrogant..hehehehe...but inside I was always afraid, always quaking. Until then, till we meet again

Love&Peace...............................JKM
[ 2431 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NTSIMHEEVLI   December 21, 2006, 6:12 am

Wow! you're pretty good in thoughts and writting. Pad yourself on the back...you deserve it...especially from me.hehehehe....you are capable of knowing true love? I'd admire your peaceful thinking. Sometimes reading the words you express out from deep within your heart really brighten my days....thank you!
Not too many peoples can be like who you are so take it from me...you are one of a kind, someone who could help heal someone else heart by whispering the words of writting to them. Keep it up! I'm very into your writting.

Love&Peace...................................JKM
[ 2771 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
LUS COG TSEG THAUM HLI NRA   December 19, 2006, 9:37 pm

Ib tug neeg niaj hmo tuaj sawv ntawm ntug pas dej thaum lub hli nra ci ntsa iab pom kev plooj zim zuag. Nws nyiam tuaj nyob ib leeg ntawm ntug pas dej zaum ntsia cov hnub qub saum ntuj REFLECTION rau hauv nplaim dej ncho pa nphob xuj xuav zoo li muaj kev so siab. Yog hmoov dabtsi, yog neej los yog dab? yuav deev rawv nws lub siab tuaj zov, tuaj rov saib nws tus duab ntxuav ntxoo thaum lub caij hli nra ci ntawd yam li nws raug dab?
Txawm yuav yoo tshaib yoo nqhis, muaj mob muaj nkeeg los nws yeej peem txhua lub sibhawm tuaj nyob ntawm thaum lub hli nra ci tawm tuaj. Nws tuaj nyob ib leeg kho siab txias to dub muag ntxhi saib rawv ntawm npoo dej tsi ntsais muag xav yuj yeev yam li nws nyob tau kaj siab xav ntsoov txog dabtsi?
Tus neeg no nkyob tau yam ywj siab heev rau lub sibhawm ntawd. Thaum ntawd nws lub cev daj ntsug zoo li yam twb tuag lawm tabsis tshuav lub plawv tseem dhia tuav nws txojsia lawm xwb...tiag tiag...nws tabtom nrog leej twg mus ncig uasi hauv nkawd txoj kev npausuav cog tseg lawm. Saum duab ntug ncav tsis cuag ces nws thiaj ua ib siab tuaj nrog lub hli nyob ci tos kom pom nws tus hlub tus duab ntxuav ntxoo ya tshwm tuaj nrog nws nyob uake ntawm npoo dej thiaj tsim nyog nkawd sib hlub sib nco npaum ntawd.
Lub hli nra yog ib lub sibhawm uas nkawd tau cog lus tuaj sib cuag hauv tus duab dab ntub npausuav. Nkawd thiaj tau siv lub hli nra los pab kom nkawd tus ntsuj plig muaj peev xwm sib pom sib cuag tau! txawm hais tias tus neeg ntawd tsis tau pom, tsis tau tuav tes, tsis tau puag nws tus hlub ntawd tim ntsej tim muag los tsuav niaj hnub tuaj zov lub caij hli nra tuaj mus sib cuag hauv tus npausuav xwb ces yeej zoo nws lub siab lawm.
Imagine txhua txhua lub sibhawm thaum lub hli nra ci thoob ntiaj teb, tus yus nco thiab xav pom ntawd yeej always sawv nraim ua ntej ntawm yus xub ntiag, yus ib sab nrog yus uake hauv txoj kev npausuav tus hlub tshua ntawm yus tus duab ntxuav ntxoo. Mam thov rov ntsib koj rau thaum hli nra ci saum npoo dej...ntshe yuav laj nyob tos txog hnub ntawd?

Love&Peace...............................JKM
[ 961 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NEW YEARS RESOLUTION....LUS ZOO FOOM TSEG.   December 11, 2006, 7:10 am
Xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj ua cas kuv mi muam yuav muaj txojhmoo tau tij laug ib lo lus zoo rov tuaj.
Kuv mi muam nim hais tias nws yeej tsis nco tij laug lawm...Yog! vim nws muaj ib tug nrog nws nyob txhua hnub txhua hmo. Kuv paub! lub neej yog kev hlub tshwm sim ib zaug hauv kuv duab siab tuaj yeej yuav nco mus kom txog hnub kuv mus thawj thiab. Kev nkauj kev nraug sib hlub ib zaug txawm tias tsis sib tau los mam muab khaws cia hais tias yog npausuav cim tseg ua ib zaj dabneeg khaws tshua.
Txawm lub ncauj tias bye bye los lub siab quaj dhi tsis kheev kuv pais. Txawm lub ncauj tias tsis nco los lub plawv mob kub lug ntuj teb tag hmo. Yeem tsis yeem los wb mus txog txij no, nco tsis nco los wb ncaim txog tav no. xyoo no yog xyoo tshiab, hnub no yog ib hnub zoo hnub zoo hmo uas tij laug yuav hais lus zoo foom tseg rau nws ib tug phoojywg zoo thaum ub.
Zoo thiab phem los koj mus ua ib lub neejlawm...nco qab ntsoov kuv yog leej twg! Dhau thaum koj nyeem kuv tsab ntawv los txog txij no lawm ces kuv lus zoo twb muab foom tseg tas hauv duab siab tuaj rau koj lawm os mog. Zoo tsis zoo los peem kom dhau thiaj tsim nyog koj ua ib siab xaiv nws los ua koj lub chaw rau.
Txijnkawm tsis ruaj khov los thov koj ua tiag thov. Kev hlub tsis ruaj ntseg los thov koj txhob muab nws veg. Txawm txomnyem siab ntsws los ua lub neej kom pej xeem ntshaw pej xeem qhuas. Ua lub neej los kuamuag los peem kom txog hnub yus tuag. Kev phoojywg kuv muab rau koj...thov txim mog uas tsis raws li koj lub siab xav. Txawm kojj mus lawm los tig ntsia kuv tom qab ua lub siab dav. Sib paub ib zaug muab tsis tau ib yam abtsi rau koj los thov koj zam lub txim rau kuv kom tsis muaj hnub ploj. Sib ncaim ib vuag muab tsis tau ib yam kev tshua los thov koj zam txim rau kuv kom txoj kev nco no dua. Koj muaj txojhmoo hlub ib tug nco ib tug. Thaum koj muaj kev nyuaj siab los sau ntawv tuaj saib kuv los hu tuaj nrog kuv tham kom rub tau koj lub neej khov rov mus pib koj lub neej nrog tus koj hlub nyob ntawm ib sab.
Kuv paub....tus yus nco yeej nco tshaj tus yus hlub nyob ntawm ib sab? Ib lo lus puag pheej zaum kawg. Nco ntsoov thiab khaws cia rau koj duab siab hais tias......YOG ROOB HAUV PES QUA CES YEEJ YUAV SIB NTSIB XWB THIAJ TAG HOS YOG AV QUA CES YUAV SIB NCAIM MUS IB TXHIS MOG. Hnub twg koj tseem paub, tseem muaj txoj kev nco, yeej tsis muaj hnub tshav ntuj li tsuas yog lam nyob nrog kuamuag xwb vim txojsia tsis tu lub plawv tsis nres. Yus yim tham nrog tus yus nco yim ua rau yus muaj txoj kev kaj siab rov pib yus lub neej vim txoj kev nco nco uas yus ua tsis taus pa twb muab tham, muab hais tawm tas rau tus yus nco nco ntawd lawm thiaj kaj siab MOVED ON! nas koj puas paub!..." THIAJ TIAS HLUB IB TUG, NCO IB TUG"
[ 7163 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
IB SIAB   December 7, 2006, 6:51 am

Kuv mam ua ib siab ua lub neej nyob nrog kuamuag thiaj tsim nyog txoj kev phem yus ua rau luag. Hlub ib tug nco ib tug, hlub ib tsis muaj ob thiaj tsim nyog nws nrog yus nyob. Kev hlub mob tshua los koj yog tus nyob nrog kuv zoo dua. Kev hlub ntsim siab txawm tsis tau nws los mam mus thawj thiab.
Kev hlub khuam plawv txawm tias tau koj lawm los lub siab quaj rawv. Lub neej nplooj siab nyob nrog koj tabsis thov nco nws kom tsis muaj hnub ploj. Txawm kuv niaj hnub nyob nrog koj txhua hnub txhua hmo los yeej tau ntsib nws hauv txoj kev npausuav txoj kev nco.
Hlub ib tus nco ib tus, nrog ib tus, xav txog ib tus los yeej yog yus txojhmoo nyob li no mus kom tsis muaj yus. Kho siab, nyuaj siab npaum twg los tsuav yus paub hais tias zoo tshaj li ua ib siab tsis muaj nkawd los ua yus tus phoojywg.
[ 916 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
HLUB IB TUG, NCO IB TUG   December 4, 2006, 3:21 pm

Nyob zoo nco txog kuv me nplooj siab tus kuv hlub. Lub sibhawm no koj ua abti lawm xwb los yog koj xav txog kuv os? Txawm yav tas los kuv tau hais lus yam li tsis muaj nuj nqis rau koj los thov txim mog vim kuv yeej coj li ntawd. Peb ua tibneeg nyob leej twg los yeej xav tau txoj kev hlub ncaj ncees hauv duab siab tuaj? Txawm yog li ntawd peb thiaj xaiv txoj kev hlub uas tshwm sim hauv duab siab, nyiam hauv duab siab tuaj, nco hauv duab siab tuaj es thiaj xaiv nkauj nraug txijnkawm npaum no los mos.
Yog! kuv yeej ib txwm tsis tau hais lus mos ntau npaum lus muag rau koj tabsis kuj tsis tau siab phem es tsis hlub koj. Ua neeg nyob yus yeej ntshaw qee yam ntawm yus tus hlub.....ntshaw nws txoj kev hais lus zoo deev yus siab thaum yus muaj kev ntxhov siab, ntshaw nws puag yus thaum yus muaj kev nco nws, ntshaw nws tuav yus tes coj yus mus ncig uasi tom tej PARK, ntshaw nws nyob PRESENSE ntawm yus ib sab ua rau yus FEEL SECURE NO MATTER WHAT.
Txawm kuv yuav hlub thiab nco nws los yeej tsis cuag koj, yeej tsis npaum koj vim kuv tsuas tau nws txoj kev nco thiab hlub hais lus hauv lub xov tooj xwb. Tau txoj kev nco hauv lub xov tooj xwb los koj twb tsis pub kuv tshua khaws nco kom kaj kuv siab li puas yog? Thov koj txhob ua siab me es khib ciaj khib tuag es yuav tso kuv mus rau luag.
Thov koj ua lub siab loj...hlub kuv mus kom txog hnub tsis muaj koj. Koj yog tus tau kuv...tus tuav kuv txojsia sov siab.
Kuv ib tswm hlub koj nco nws...yog koj cia li kom kuv muab nws tso tseg tsis nco yuav zoo tam li koj muab kuv txojsia tu nro. Kuv ib txwm nco nws hlub koj...yog koj cia li kom kuv ua ib siab ces zoo yam li koj muab kuv ntiab. Nco ib tug hlub ib tug los xij peem tsuav kuv ib txwm tsis tau xav ua phem rau koj xwb ces yeej zoo kuv siab lawm os. Nyob nyob kuv nco nws, kuv yeej hu xov tooj nrog nws tham kom txhob nco nco qab siab ua neej nrog koj. Yog muaj koj tsis muaj nws yeej rub tsis tau kuv lub zog...yog muaj nws tsis muaj koj los yeej qaug zog ib yam...qhov tseeb, kuv hlub koj heev li...tabsis thov cia kuv muab nws khaws nco yam nkauj hnub nraug hli.
Lub sibhawm koj nyeem kuv tsab ntawv no ces kuv yeej ib txwm hlub koj tabsis nco nws. Txoj kev nco ntawm nws tsuas yog npausuav xwb...ntawm koj thiab kuv...it's real! kuv niaj hnub nyob nrog koj tuav koj tes hais lus sov so los nws yeej nyob ib leeg txhua hnub txhua hmo. Txawm kuv yuav nco nws kho siab nroo ntwg los koj yeej nyob ntawm kuv ib sab tsis luaj twg. Sibhawm dhau lawm zuj zus los thov koj mloog kuv hais thiab mog nplooj siab tus neeg zoo lus. Qhia koj paub hauv kuv siab muaj koj nco nws.......koj yog tiag! nws yog npausuav? Think about it.
[ 1047 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
MISSINGYOU FOREVER   December 4, 2006, 6:31 am

Although I let you go, although I try to washed away the memories, although I strenghten my heart not to miss you, although I'd changed in life.....can't control the temptations of myself and it's hard to say GOODBYE and it's hard to walk AWAY!
[ 825 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
TIME   November 29, 2006, 6:40 am

Wow! things really begins to down grade about my life? My feelings 10 years ago were different than today felt? If only I can cheat time, if only I can change fate and if only I can change my destiny, I would take me back and starts over again! Maybe it was meant to be like this...the question is....do I have the will, the heart to change my destiny and still be happy for whom I am?
Now only memories blend with my thoughts. It's a sad thing wondering how far we'd come? I could go on daydreaming knowing nothing will satisfy my heart. I'm selfish....yes! but who isn't when compare to loving someones or just left your feelings, your heart to someone who you can not be able to be with?
Can't take back the feelings, can't go back in time. When someone takes your heart away....you kind of wanted to go chase after it. Well let me tell you, once it hit you, you can never escape those feelings of lovehurts...never! ever! in the mean time, lived by luck, lived by fate and lived by TXOJ KEV NCO!

Love&Peace...........................JKM
[ 953 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
KEV HLUB NYOB DEB   November 27, 2006, 6:14 pm

Txojhmoo los ua rau wb sib ntsib txawj muaj kev nco. Nco tus neeg nyob deb ntawm yus tsuas yog muab nws xav twb ywm rau duab siab los yog hais hauv lub xov tooj tias nco nco koj no xwb. Ib leeg nyob ib sab ntuj...txawm koj yuav nrog leej twg tham kuv yuav nrog leej twg tham los yeej tsis paub tabsis hauv kuv siab yeej paub tias koj hlub kuv, koj nco kuv. Txoj kev hais tias I Love You yeej tsis muaj kev ntseeg siab vim ib leeg nyob deb ib leeg yuav ua cas tswj tau tias yog tiag? Qhov kuv paub tias koj hlub ces tsuas yog koj niaj hnub muab kuv hais qhia rau luag tej tias koj hlub thiab nco kuv ib leeg. Thaum luag tej hu tuaj los koj yeej tias koj muaj tus hlub hlub koj lawm thov txhob hu tuaj lawm mog no xwb. Ib lo lus zoo koj tsis kam hais rau lwm tus vim koj muaj kuv ib leeg hauv koj siab lawm xwb koj yuav ua cas muab kuv khaws nco mus tas ib txhis os yom? Sib nco sib hlub npaum twg los twb ncav tes tsis cuag ces kawg li npausuav xwb...mam niaj hmo sib hu tuaj uasi hauv txoj kev npausuav xwb mas yom? Sometimes thiaj tau seev hais tias: IN THIS WORLD, WHAT DOES LOVE MEANS? I HAVE NOT YET UNDERSTAND THE MEANING OF LOVE?
[ 1811 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
KEV XAV...SAU TSEG...NYEM TXOG, KUAMUAG NROG!   November 27, 2006, 5:54 pm

In this world, kuv paub koj..kuv ntsib koj ib vuag yam li ib ntsais muag kuv yuav mus lawm mog. Kuv yuav tso koj rau tom qab. Yog roob pes quas ces kuv yeej yuav rov los cuag koj hos yog ntiab teb av quas ces yuav sib ncaim mus ib txhis mog tus neeg kuv hlub. Khoom plig kev puag pheej ntawm kuv tsuas yog ib lo lus zoo kuv sau tseg...thov koj muab khaws tseg, cim cia, thiab nco ntsoov kuv mog.
[ 765 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
IS IT REALLY ME?   November 26, 2006, 3:03 pm

My weekend, I spend it at the cabin. I don't really enjoy it much now because it just get bore and bored! When I first bought it 7 years ago, it was so fun going there every weekend...seeing the beautiful color changing leaves and the private lake and beach where I do my swimming and fishing...oh! life really changes over years and I didn't realize how fast it went? If there is sometimes when I do need someone's help, my cabin really is the get away help that can help me through the bad time when I'm feeling blue or just needed a friend to breath in. I cherished so much of you through times and still needed you even more when I'm likely in a dead end zone....especially thaum kuv muaj kev nyuaj siab nco nco ib tug nyob kev deb li koj ko! Ej??? koj yog leej twg nev? Lam seev lam nco rau duab siab xwb puas tau os leej muam? Thaum kuv nyob tom cabin tsis muaj kev nyuaj siab thiab nco txog dabtsi vim nyob tau kaj siab nrig tsis nco txog tej nuj nqis mus rau tej kev vwm rau kev hlub...tabsis kuj nco ib pliag ib pliag thiab?hehehehe...I am getting better these days now...and hopefully things will get even better, but who knows? It might just be pretending to become better? No thanksgiving, no New Years, just the person I use to be. Anyway, happy new years to me. Bye now.

Love&Peace...................JKM
[ 287 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
JOURNAL AW!   November 21, 2006, 10:07 am

Journal aw....muaj qee lub sibhawm xav txog kuj nco xav txog kuj tsis nco vim ib leeg nyob ib sab ntuj txawm hlub ib tug nco ib tug los xwj peem vim kev sib tham yeej txawj sib nco tej lo lus zoo tabsis txawm nco nco txojsia zoo li yuav tu lub plawv yuav nres los yeej sib cuag tsis tau thaum yus xav tau nws ces yuav tsum xav qhov zoo kom kaj siab xwb. Yuav pretend thiab tsis pretend, yuav keep it to yourself los sometimes lub kuamuag qhia tau tias nco xwb...dhau ntawd tod, tsuas yog memory that deev yus lub siab mus ib txhis. I'm not afraid to make any decicions, but beneath every lies, lies the truth, beneath the truth, lies the guilt and beneath the guilt, lies the true meanings of life itself. Life's full of meanings that sometimes we wanted more than we shouldn't.
To lived a healthy life is in that individuals thoughts of how they wanted it to be. You are the soul keeper and the main keys to your destiny and remember that we only lived once, died once so live life to the fullest no matter how hard or easy the road ahead of you will be? and take the path that leads you to happiness because life is not fair so don't be afraid to let go and take the challenge cause when you died....that's it! tsis muaj lwm tiam uas yus yuav ua thiab kho kom rov zoo dua lawm?

JKM
[ 1029 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
ZOO PHOOJYWG   July 26, 2006, 6:45 am

Kev zoo phoojywg...laj nrhiav tau tus uas hlub yus es pab yus kom mus tau lub neej zoo ua. Txawm hais tias yus ua txhaum rau nws los nws yeej tseem hlub yus li qub..tsuas hais tias lub kuamuag pob me ntsis xwb. Thaum paub hais tias tsis sib tau, txawm ua tus zoo phoojywg hais lus sib pab sib txhawb kom txhob xav txog txoj kev nco los yus yeej tsis xav ua tsis xav muaj. Vim yus hlub nws tshaj qhov ua phoojywg, tsis kam nyob ze txav ze nws vim yuav los mob siab los kuamuag yog pheej sib hais lus sib pom. Khiav....ua ib siab los nco vim nws twb tshwm sim ib zaug yuav mob yuav nco. Txwv ntuj yeej tsim txoj kev hlub kev phoojywg loj hlob npaum no uas yus yeej UNDERESTIMATE txoj kev hlub ntawd tsis tau? Yam no txawv tshaj plaws vim cov FEELINGS no muaj sia khiav yeev nrog yus nyob txhua txhua lub sibhawm yuav ua cas tso tseg es tsis muaj hnub nco?
[ 921 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
SIAB   July 20, 2006, 6:16 am

Txhua txhua xyoo los txog lub caij ntawm no, muaj koj nyob nrog. Cas xyoo no tsis muaj koj, ntshe koj twb tsis nco kuv lawm? Koj nyiag tau kuv lub siab coj nrog koj mus lawm, nco koj tshaj plaws. Nyob ncig yuj yeev zoo li tug neeg vwm. Txhua txhua hnub kuv mloog zoo li kuv txoj pa tu zuj zus tsis muaj lub ntsej muag tshiab khiv luag ntxhi nyob ntshaus ntshi zoo li tsis muaj kuv nyob tiag?

Nyob ncig yuj yeev ib leeg tsis muaj koj, tug neeg kuv hlub thov tig rov los. Cia kuv nyob ib leeg suav rawv hnub kuv mus ua ntej nyob tos koj. Cas tsis nov koj hu kuv lub npe yam li koj ploj mus tso ib nplooj siab lwj ntsuav tseg rau kuv zov. Xam nrhiav koj yuj yeev ntshe zoo li koj nyob ze los tig sab twg tsis pom koj. Zoo li koj hais lus ntxhi rau kuv, ua kuv tus duab ntxoov ntxoo ua kuv luag los nim ncav tsis tau koj los puag.

Cas cia kuv niaj hnub nyob tsis muaj kuv lub siab nrog kuv nyob. Txawm kuv yuav tig nrhiav thov thiab hu kuv lub siab npaum twg kom nws tig rov los, los nws yeej tsis los lawm os vim nws twb ya nrog huab nrog cua tuaj nrog koj nyob uake txhua txhua lub sibhawm koj tsis paub lov? Yuav ua cas thiaj li muaj peev xwm rov coj tau kuv lub siab rov los cob cog rau kuv lub cev kom txhob kho kho siab os tus neeg kuv hlub tshua aw.

JKM...................Love&Peace
[ 951 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
PLAYERS   June 6, 2006, 10:39 am

I wanted to share this story to everyone especially those that are players or those that are " SIAB COOB " playing for that small piece of pleasure without hesitating the guilt hurtful feelings of the one who loves you.
Our mind and soul are constantly on a battle struggling for a small piece of pleasure of others that will not only hurtful, but painful to the heart because once you et the pleasure you wants and needs, you will always go for another ones and it never ends.
Does it worth it to see you love one shed tears just for a small piece of pleasure with others. How can we trust eachother while our trust was build -up together slowly willingly with the heart to love and to care. Happiness is a bond between us that we bind our heart and soul sharing and growing together for better or worst. For once it was true love, now it seems like it vanished without a trace wondering what had happen so suddenly to have forgotten the meaning of love between you and me......don't have time so.....mam rov sau kom complete next time.......bye......peace.

JKM
[ 1100 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
TES_NTAWV......CONTINUE   February 24, 2006, 6:14 am

Nej yeej xav tias kuv sau tsis make any sense, but yog muab ua zoo xav mas yog kuv sau qhia txog peb tibneeg luab neej ntag. Peb ib leeg yeej muaj different perspective comparing to one anothers, but we all share and have the same needs and wants in our lives that never ends...right? Tsis lam muaj ib tug member hauv no sau thiab qhia cov lus tob npaum no tuaj rau nej li tsuas yog kuv tus tes_ntawv no thiaj muaj lub zeem muag zoo los hais pab qhia kom txhua tus tsis hais tus nyob qib twg kom paub ua lub neej kom tsis txhob muaj kev nyuaj siab ntawm txoj kev needs kev wants thiab txoj kev regret ntawm nej lub neej journey rau yav pem suab. If you truely knows what your purpose of living and can define the meaning of life, then you can lived life enjoyable to the point that there's no reasons to regret or what-so-ever comes between you and others. When we lived our lives, we don't think because we just do whatever comes in our mind first...and we don't care about our live because we don't know who we really are and don't care about the things we do because we either are not capable of doing them or do them without thinking......mam rov sau dua lwm zaug vim tsis muaj sibhawm........
[ 1050 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NCAIM ZAUM NO YOG NCAIM MUS IB TXHIS MOG TSIS TUAJ LAWM OS   November 10, 2005, 9:07 am
Nyob zoo sawdaws,

Kuv tau yog npaim hlub member tau ib hlis ntau lawm. Kuv tuaj hauv no kuv lub hom phiaj yog " nrhiav tus hlub ". Siv sibhawm tuaj...los...nrhiav tsis tau tus uas tau taub yus txoj kev ntshaw. Txawm kuv caum tsis cuag kuv txoj kev npausuav los zoo siab tau " Make a couple friends " Yuav tau tsis raws li lub siab xav los kuv mam ua ib siab tso tseg txhua yam uas kuv tau pib. Vam tias nej txhua leej txhua tus yuav pab kuv zoo siab thiab txhawb kuv lub zog vim daim ntawv post no yuav yog kuv daim uas kawg ntawm kuv lawm. Kuv yuav tshem kuv lub npe tawm hauv nplaim hlub website yuav ua ib siab tso tseg txhua yam rau yav tom qab zoo li ib vuag cua ntxuam ib vuag mus tsis muaj hnub rov. Nyob nyob muaj txojhmoo kob nag twg coj kuv los kuv mam rov tuaj ntsib nej mog cov phoojywg.
Kuv hais lus tu hmoo rau txhua txhua tus member hauv no...Thov kom nej txhua tus ntsib kev kaj siab. Vam tias nej yuav muaj ib txoj kev npausuav taug thiaj li tsis muaj ib zaj dabneeg zoo li kuv muaj mog. Ncaim lub siab tus neeg suam npe tso tseg rau nej tau khaws ua dabmuag saib............goodbye and farewell to all of you..." member ".

JKM
[ 796 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Nej hais lus uasi sib dag xwb tsis tseeb li   November 10, 2005, 4:56 am
Kuv txoj kev nrhiav phoojywg tus hlub online nws mob siab, nyuaj siab thiab kuj tas kev cia siab vim kuv tsis paub xyov yuav pib qhov twg lawm. Coob leej ntau tus hauv no tuaj uasi hais lus sib dag kom lomzem xwb..hais lus cuav xwb tsis muaj lus tseeb li. Nrog tus twg tham los tham pis dog pis dig xwb tsis muaj kev cia siab vim yus txojhmoo phem. Muaj ob peb tug girls kuj tau respond rau kuv cov lus ntshaw thiab tabsis zoo li npausuav xwb. Lawv ua rau kuv siab ntsws puas tas..txawm xwv ploj mus yam li tus dej ntws mus tsis rov. Nej yeej paub kuv lub siab muag nej los paub kuv thiab los deev kuv lub siab kom kuv mob siab xwb txawm xwv tso kuv tseg ua rau kuv txawj muaj txoj kev nco nej thiab.
Txoj kev sib ntxias sib hlub tsis sib pom online yog ib txoj kev uas mob siab, ntxhov siab ua rau yus tsis qab siab noj mov...muaj ntau yam txoj kev xav vim tsis paub qhov tseeb. Cov lus kuv tabtom hais no yog hais rau cov phoojywg girls uas tau ntxias kukv lub siab lawm. Kuv muaj lub siab hlub kuv thiaj raug nej ntxias tau vim kev hlub sawv nraim hauv kuv duab siab tsis ploj. Txawm kuv yuav mob siab npaum twg los qhov no yog kuv txoj hmoov phem xwb os cov phoojywg. Kuv yuav ua lub siab ntawv khawv nrhiav kuv tus hlub txawm yuav nyuaj npaum twg los muaj ib hnub kuv txoj kev npausuav yuav muaj tseeb.

JKM
[ 840 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
SIBHAWM NWS TSEEM CEEB HEEV   November 2, 2005, 7:04 am
Nyob zoo cov phoojywg,
Sibhawm nws tseem ceeb heev vim yus tsis paub xyov thaum twg nws yuav tu ncua mus es tsis muaj lawm. Kuv tsis ntseeg tias nrhiav kev hlub hauv online yuav mob siab thiab muaj kev sib dhag. Peb txhua leej txhua tus uas tuaj rau hauv no yeej muaj hauj lwm sab nraud ua thiab tsuas yog lam tuaj sib tham uasi xwb puas yog? Kev hlub nyob tob heev yog peb leej twg tsis nrhiav tiag tiag yuav nrhiav tsis tau tus tau taub yus vim sibhawm tsis nyob tos peb. Nyias laus nyias zuj zus tabsis vim li cas peb hlub nrog ib tug es lub siab ho nyob nrog ib tug mad cov phoojywg? WHY???...Peb ua neeg nyob txawm peb muaj tus hlub lawm los peb pheej tseem nyiag kev mus nyiam hlub lwm tus thiab...kuv tsis tau taub noob nej lub siab hauv ntiaj teb no vim li cas thiaj li mus zoo li no tsis pauv ib tiam dhau ib tiam li? Kuv tsis ntseeg tias cov gurlos online yuav tuaj nrhiav kev hlub vim kuv twb nyiag nyiam ob peb tug lawm tabsis lawv hais tias lawm tuaj uasi xwb tsis yog tuaj nrhiav tus hlub no...ua rau kuv tsis tau taub txog nej li lawm. Yog tsis tuaj cog kev phoojywg thiab nrhiav tus hlub thov tsis txhob tuaj ua rau peb mob siab quaj dhi rau nej mog cov gurlos. Kuv yog ib tug neeg uas tuaj rau hauv no yog tuaj nrhiav tus hlub ntag tsis yog lam tuaj uasi xwb vim tsis muaj sibhawm tuaj sib dhag. Kuv xav kom muaj ib hnub kuv nrhiav tau tua tau taub kuv es nws ho nrhiav tuaj txog kuv thiab. Tejzaum kuv tus SOUL MATE tseem los tsis tau txog xwb tabsis kuv mam cia FATE coj kuv mus rau yav pem suab. Vim li cas peb thiaj li nyiag nyiam ob peb leeg tsis hais pojniam los txivneej. Hlub ib tug los tseem yuav hlub lwm tus thiab? Puas yog txoj kev no peb khiav tsis dim vim peb yog noob neej ntiaj teb?

JKM
[ 968 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 

Displaying Page 4 of 8
Previous [   2    3   4    5    6    7  ]  Next