[ Login ]
There are 138 days until our 17th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6069 days

vimtshuavkoj

Country: United States
 
vimtshuavkoj's Blogs 6 Blog Entries
4th of July is coming again soon..   June 9, 2009, 6:08 am
Tiamsis xyoo no nws twb tsis zoo li xyoo tag los lawm. Qhov zoo ntawm xyoo uas tag los ntawd yog muaj koj nrog kuv ua si rau lub caij ntawd. Kuv tseem nco tau wb txoj kev lom zem thaum wb drove from here all the way mus rau St. Paul. Lub sij hawm ntawd zoo li twb ntau hnub thiab tiam sis zoo li sij hawm twb tsis txaus rau wb ua si li es twb rov txog caij los tsev lawm. Rov qab los txog rau lub caij no kuv haj tseem nco tau tej memories no.

Qhov tsis zoo ntawm yav dhau los ntawm yog tias lub sij hawm ntawd kuv cia txoj kev kho siab coj kuv lub siab xwb. Kuv thiaj cia siab rau koj tias muaj ib hnub twg wb yuav zoo tau li lub siab xav. Vim li ntawd thaum koj ua rau kuv chim npaum li cas los kuv thiaj pheej tseem cia koj ua tag los ua dua. Disapointment one after another los kuv thiaj tsis xav li cas. Rov qab los txog rau lub sij hawm no kuv nco txog lub qub sij hawm tag los tiam sis kuv lub siab tsis zoo li ntawd lawm. I've grown so much internally and thanks god for that!

[ 10386 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Leave me alone   June 3, 2009, 4:47 pm
Gosh, i need sometime alone! Kuv tsis xav hnov ib lo lus los ntawm koj li lawm os. Koj yuav ua dabtsi nyob qhov twg kuv tsis xav hnov tsis xav paub lawm. Yog koj tseem pom wb txoj kev phooj ywg tseem ceeb thiab no ces leave me alone. I'm tired of every thing you put me thru. Since you like your life that way then go and find people who like the same and hang out with them to see how it goes. I don't fit in you world. I want to back off and leave you alone so please let it be and don't even say anything, please....
[ 9302 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Nco ib tug   April 17, 2009, 8:28 pm
Thaum tuaj txog hauv no los yeej pom neeg txoj kev hlub kev kho siab. Ho mus txog rau lwm qhov web site los kuj tsuas yog sau txog txoj kev kho siab tu siab ntawm kev hlub xwb thiab. Yeah, txhua leej txhua tus nyiam yeej muaj nyias ib zaj dabneeg hauv txoj kev sib hlub. Kuv thiab uas zoo ib yam li luag tej, muaj ib txoj kev hlub uas ncav tsis cuag. Txhua yam tsuas yog tshua nyob hauv lub siab lawm xwb. Txoj kev hlub kev zoo uas nws muaj rau kuv ntawd xav kom muaj nyob mus ib txhis los yeej tsis tau. Xav kom lub sij hawm tig tau rov qab es mus nrog nws nyob ib pliag hauv txoj kev npau suav dua. Ib zaug ntawd kuv twb txiav txim siab hlub koj lawm es nim no yuav rov qab tsis hlub koj li thaum tsis tau ntsib, tsis tau paub ces yeej ua tsis tau li lawm, tiamsis kuv zoo siab uas muaj koj rau kuv nco txhua lub sij hawm. Thaum kuv tsis muaj leej twg es kuv tsis tau luag, kuv lub siab xav thiab nco koj ces ua rau kuv tsis nco xav txog dabtsi lawm. Kuv zoo siab uas tau hlub tau nco koj es muaj wb txoj kev hlub ua kuv luag txhua lub caij nyoog.

[ 6260 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Blog   March 31, 2009, 4:56 pm
Kuv muaj hmoo kawg uas nyob los muaj 28 xyoo. Muaj hmoo kawg thiab uas tseem muaj kuv niam kuv txiv thiab kuv cov viv ncaus cov nus sawv daws. I am happy that i have not marry yet but also looking forward to meet a special person some day, too. Hopefully will marry one day!

Ob peb hnub tag los lawm kuv tau hnov ib cov poj niam tham txog ib cov poj niam uas tsis muaj txiv. Lawv cem thiab hais sab kawg. Hnub no kuv kuj tau nyiam ib qhov tes ntawv hauv nplaimhlub forum hais txog cov poj niam tsis muaj txiv. Why we have to look at thing this way??????

Txhua txhua khub niam txiv uas tsis nyob ua kev lawm. Yeej yog muaj ib tug tsis kam yuav, tsis kam nyob li lawm, pes tsawg los yuav nti kom dim hauv lub neej xwb. Nkawd lub neej thiaj tawg. Family thiaj tore apart. Tus mus lawm ces kuj mus muaj tus los deev nws lub siab tiam sis tus nyob ces chim siab thiab tu siab yuav ciaj yuav tuag. Have we love them and support them? No!!!! Right in the start, peb ib txhia poj niam tsis care tias yog tim li cas ntawm lub hauv paus li, lawv cia li twb pib ntxub, pib saib tsis taus cov poj nrauj poj ntsuam no lawm. Lawv ntshai hais tias tsam ces cov noj niam no yuav los tham lawv cov txiv. Lawv twb tsis xav tias yog lawv tus txiv hlub lawv tiag ces there should not be any fair or threatening from any women. Same thing for men too!

Qhov no tsis yog tsim teeb meem rau kev tsis sib haum xeeb xwb tabsis tseem ua rau lwm tus poj niam los yog txiv neej uas muaj lub neej phem tshaj plaws tsis kav sib nrauj vim ntshai tsam lwm tus hais lawv. Yeem nyob kom tag rau lub neej uas tsis muaj kev hlub kev zoo siab es cia luag tsim luag ntaus.

Some people think their opinion are so right that make them wrong. They are wrong vim lawv txoj kev hais lwm tus. Kev ua phem ua zoo, sawv daws nyias laus nyias tag lawm peb yeej paub kawg, tabsis, what each individual is going thru in their life is what we don't know. Our place yog thaum peb pom ib tug zoo li no lawm es tsis vam txog peb ces kuj tsis ua cas. Yog lawv ho vam txog, thov coj peb tus cwj pwm kom zoo, ua tej yam zoo rau lawv pom kom lawv txawj rov los paub txog txoj kev zoo, kev ua neej hais tias yog zoo li cas. Yog lawv ho tsis xav paub tsis xav xyaum los we have nothing to lose. Why we have to look them down, say thing about them.

Txhua tus neeg handle problem differently. Yeej muaj ib txhia neeg xav coj zoo xav ua zoo los other people uas consider lawv tus kheej yog cov zoo twb tsis allow these people to be what they can be either. Ua rau cov neeg no lawv tsis pom qab mus poo leej twg ces lawv cia li mus ua dog ua dig lawm xwb. Thaum twb ua dog ua dig lawm ces lawv saib lawv tus kheej haj yam tsis muaj nqis ces lawv xav tias neeg haj yam ntxub lawv ces lawv thiaj rov los tsis tau ua neeg zoo lawm. Mua ib txhia lawv yeej txhob txwm tsis xav ua neeg zoo, but that is not up to us to judge either.Every thing has a reason to it. Cov neeg uas strong ces lawv lub neej txawm tawg tag, neeg txawm yuav cem yuav hais lawv npaum li cas los lawv yeej ua siab tawv ntseeg lawv tus kheej, qhov tseeb, qhov zoo ntawm lawv es nrhiav dua ib lub neej tshiab nrog rau ib tug twg. Cov uas siab me, siab ntshai, thiab tsis muaj zog es cia txoj kev kho siab coj lawv xwb ces lawv mus ua dog ua dig. Muaj tej tug ces lam tau lam mus yuav txiv yuav poj niam kom tau ib tug los nyob ntawd daws txoj kev kho siab xwb twb tsis nco xav tias yuav ua twb zoo saib kom tau tu zoo los ua the rest of yus lub neej.

Right now, any thing can happen to anyone. Never cem luag, hu luag npe tsam yog your turn es luag hais yus ces yus ho chim chim thiab tu siab. Txoj kev kho siab ntawm kev tsis muaj txwj nkawd nws nyuab kawg nawb, i know because yog tsis nyuab ces yeej tsis muaj neeg yuav mus tom club tag npaum li no li. Lawv xav tias mus es lawv lub siab thiaj kaj ib chim ib chim no tabsis, thaum lawv rov los txog vaj txog tsev, lawv tej teeb meem yeej tseem nyob li qub. Lawv xav tias kom lawv mus nrhiav tau ib tug tom club no, tabsis thaum nrhiav tau ib tug ces yog nrhiav tau ib txoj kev nyuab siab ntxiv xwb. Ua mus ua tuaj thiaj tsis xav ua zoo, tsis xav ua neeg.

Pom dua tsis cuag ua dua. Yog luag xwb ces tsis luaj twg tiamsis yog yus ces zoo tib yam nkaus. Pom kuv cov dab laug thiab niam dab laug lawv tej neej xwb, kuv nrog tu siab kawg. Vim tias ib txwm lawv yeej tsis yog neeg phem thiab, tabsis thaum lub neej tawg tag ces tib neeg xav txawv lawm. Yog koj yog ib cov uas yog poj nraug poj ntsum thiab tabsis yog cov uas koj coj zoo los koj kuj pab kom lwm tus zoo xwb txhob yuav hais luag. Yog koj tseem muaj txiv muaj poj niam los, txhob hais luag. Tsis muaj leej twg paub lub neej tom ntej uas life will bring, thats all i can say.
[ 5158 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
IB TUG PHOOJ YWG   March 20, 2009, 7:17 pm
Muaj ib tug phooj ywg nws lub siab tau tawg los ntawm ib txog kev hlub. Nws tus hlub tau tso nws tseg tau 3 lub hlis lawm no. Nws tau tham qhia rau kuv ntau zaus. Nws hais tias nws laj nyob. Nws boring, nws tired, nws tsis muaj kev cia siab lawm. Nws nrhiav hluas nkauj rau qhov txhia chaw. Noog tej phooj ywg uas nyob deb nyob ze seb lawv puas paub leej twg rau nws tau tham. Nws hais ntxiv hais tias nws ib txwm tsis mloog nkauj heev thiab tsis paub kho siab. Ua cas hnub no nws yuav kho siab ua luaj li thiab txawj mloog nkauj. Nws ib txwm tsis mus party. Zaum no nws xav mus party mus laug lub caij nyoog. Hauv kuv lub siab xav tau ntau yam heev tabsis kuv tsis tau txog caij hais rau nws vim tias nws tseem tshiab heev li rau nws. Kuv txawm hais dabtsi los nws yuav tsis hnov lub sij hawm no. Kuv tsuas yog mloog kom nws tau kev tham xwb.

Hnub no yog thawj hnub uas kuv nrog nws mus noj mov ua ke. Nws hais rau kuv hais tias kuv puas kam ua nws qhov chaw cia siab vim nws nyob tsis tau ib leeg. Nws need ib tug los nyob ntawm nws ib sab, los txhawb nws lub zog. Lub sij hawm no kuv ua tsis tau twj ywm lawm vim hais tias kuv paub nws tabtom ua tsis yog rau nws tus kheej. Kuv thiaj tau hais rau nws ntau yam raws li no. Kuv vam hais tias nws yuav coj mus xav thiab!

Kuv hais tia; Txhob cia siab rau kuv nawb. Kuv ua tsis tau li koj thov. Yog koj xav tau ib lub neej zoo tiag tiag, koj yuav tsum peem kom dhau qhov kev nyuab siab kho siab no tso mam li mus nrhiav ib tug. Lub sij hawm no koj tsuas xav tau ib tug los hloov chaw vim koj nyob muaj dua ib tug nrog nraim koj los lawm rau yav tag. Tsis muaj lawm ces koj tsis fim nyob xwb, koj lub siab tiag tiag tsis tau paub qhov koj xav tau. Koj tseem hlub tsis tau leej twg tiag li. Tsis li ntawm los tsam koj yuam kev mus rau ib tug neeg uas tsis zoo los koj ntsia tsis pom qhov phem vim koj need tus neeg ntawm los fill in koj lub siab lub caij no xwb. Tsis zoo rau neb ob leeg. Tej kev mus party ntawm los tsis yog ib qhov yuav los daws tau koj lub siab kom zoo. Thaum mus ces mus lawm, thaum rov los txog tsev koj yeej los nyob li qub. Yog koj xav zoo los ntawm tus mob no tiag, koj muab ib daig ntawv. List cov kev zoo ntawm koj tus hlub uas muaj rau koj ib zaug ntawd. List cov phem uas nws ua rau koj tau puas siab puas ntsws kom koj txhob pom qhov zoo xwb es ho pom qhov phem thiab thiaj ntxias tau koj lub siab. Kuv hais ntau ntxiv...nws hais tias nws mam ua li.

Kuv vam hais tias cov lus no yuav tsis ua rau nws tu siab. Vim kuv hlub tsis tau nws. Kuv tsuas yog xav yog ib tug phooj ywg rau nws xwb. Thiab kuv vam hais tias dhau lub caij no mus lawm nws yuav pom kev dua. Tsis muaj ib yam dabtsi yuav nyob hauv lub neej mus ib txhis. Txhua yam txawj hloov. Cev cuag tus uas hlub yus tshaj twb txawj pauv siab. Kev chim kev mob siab, nws txawj los txawj mus. Lub hnub lub hli yog piv txwv. Nws tuaj thiab nws poob, zoo ib yam li xwb.

Hmoov zoo rau koj mog!
[ 15106 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 

Displaying Page 1 of 2
 [  1    2  ]  Next